خلسه آرامش ...

گاهی بین سمفونیِ شلوغ و پر سروصدای زندگی‌ات

قَد دو سه میزان سکوت کن!

از هرچه آدم روی این زمینِ گردِ خاکی‌ست فاصله بگیر 

و خودت را بغل کن!


آدم ها را، ناامیدی هارا ،فکر هارا

برای چند ساعت بگذار پشت سرت!

فیلم مورد علاقه ات را برای دوهزار و یک‌امين بار ببین..

با لباس راحتی‌ات روی مبل لم بده،

زل بزن به صفحه‌ی تلویزیون

دستت را دور لیوان مخصوصِ قهوه‌ات حلقه کن

و کِیفِ گرمای‌ قشنگش را ببر!


زندگی یک وقتهایی همینطوری میچسبد

همینطوری بی‌خیال

همینطوری ساکت

همینطوری تنها...

/ 2 نظر / 40 بازدید
7030moarefy

https://7030moarefy.persianblog.ir/ منتظرتونم

7030moarefy

https://7030moarefy.persianblog.ir/ منتظرتونم